Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN INDIVIDUELE BEGELEIDING

Ank Kampman
www.ankkampman.nl

Postadres: Wassenberghstraat 31, 8602 BH, Sneek
Werkadres: Oosterringweg 7, 8316 RW, Marknesse

Telnr: 06 38 471 630
KVK: 57744238
Btw nr: NL002052173B92
IBAN: NL03 RABO 0113 7608 25

Commitment:

In de praktijk voor Basisvertrouwen bij Ank Kampman (met of zonder behulp van paarden en honden) is de algehele intentie om met al het kunnen de begeleiding tot een succes te maken. Van de kant van de cliënt wordt commitment verwacht. Dat wil zeggen, eigen inzet en motivatie om het eigen proces tot een succes te laten willen slagen. Om de noodzakelijke vertrouwensband en emotionele veiligheid te waarborgen, nemen begeleider en cliënt beiden zorgvuldigheid naar elkaar toe in acht (in verband met het nakomen van afspraken en dergelijke).

Vertrouwelijkheid:
Al het besprokene blijft vertrouwelijk. Ank Kampman houdt zich aan een ethische code, opgesteld door de beroepsvereniging NBVH, tot geheimhouding van het besprokene. Ook het dossier dat wordt bijgehouden is vertrouwelijk en voor eigen gebruik. Er wordt alleen contact met derden (bijvoorbeeld huisarts) opgenomen na overleg en met toestemming van de cliënt. Hierop kan alleen een uitzondering worden gemaakt bij een wettelijke verplichting informatie te verschaffen of in het kader van een klacht tucht procedure.

Evaluaties

Het regelmatig evalueren van het traject en het van beide kanten openlijk kunnen uitspreken en bespreken van eventuele onvrede, vragen of twijfels, maken wezenlijk deel uit van de begeleiding. Het uitgangspunt is immers gelijkwaardigheid en veiligheid.

Lunch&Learn

Annuleringen voor de lunch & learn die door de cliënt uiterlijk 24 uur van tevoren worden afgezegd middels mail of app contact krijgen het bedrag volledig teruggestort. Bij niet tijdig afzeggen wordt het volledige bedrag voor de lunch & learn in rekening gebracht. Bij het niet doorgaan van de lunch & learn van de zijde van Ank Kampman is de cliënt uiteraard geen kosten verschuldigd.

Workhops/trainingen

Workshops/trainingen kunnen 2 weken van te voren kosteloos worden geannuleerd. De annulering moet via mail/app plaatsvinden. Annuleringen binnen 1 week voor aanvang van de workshop/training wordt de helft van de workshop/training in rekening gebracht. Annuleringen binnen 3 dagen voor de workshop wordt volledig in rekening gebracht. Bij het niet doorgaan van de workshop/training van de zijde van Ank Kampman is de client uiteraard geen kosten verschuldigd.

Betaling trajecten

De betaling kan per bank betaald worden of contant gepast, volgens het geldende/overeengekomen pakket; Durf te doen
Pakket: Durf te doen is: €1497
Betalen kan in 2 termijnen dan wordt het bedrag; €759

Afzeggen afspraak trajecten

Afspraken dienen door de cliënt uiterlijk 24 uur van tevoren te worden afgezegd middels mail of app contact. Bij niet tijdig afzeggen wordt de sessie in rekening gebracht. Bij het niet doorgaan van de sessie van de zijde van Ank Kampman is de cliënt uiteraard geen kosten verschuldigd.

Verantwoordelijkheid
Cliënt blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de eigen geestelijke en lichamelijke gezondheid en de te nemen beslissingen daarover. Het is de verantwoordelijkheid van de cliënt om Ank Kampman juist te informeren over alle zaken die de geestelijke en/of lichamelijke gezondheidstoestand van cliënt betreffen en die van belang zouden kunnen zijn voor de inhoud van de sessies.

Privacy wetgeving
Door het ondertekenen van deze algemene voorwaarden gaat u ook akkoord met de privacy voorwaarden.
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.
Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

  1. zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
  2. er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht.
De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  1. Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
  2. Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.